دوشنبه 13 شهریور 1396 1955

درخشش دانشجویان دانشکده کشاورزی در دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران

دو عنوان پایان نامه و رساله از دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران برگزیده و به پدیدآورندگان آنها جوایزی اهدا شد.

درخشش دانشجویان دانشکده کشاورزی در دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران

دو عنوان پایان نامه و رساله از دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران برگزیده و به پدیدآورندگان آنها جوایزی اهدا شد.
بر این اساس پایان نامه ی کارشناسی ارشد نعیمه کرمی پور دانشجوی ورودی سال 1392 با راهنمایی دکتر محمد مهرآبادی به عنوان "پایان نامه برتر" و رساله ی دکتری زهرا تازرونی دانشجوی ورودی سال 1390 با راهنمایی دکتر علی اصغر طالبی به عنوان "رساله برتر" انتخاب و با اعطای جوایزی از آنان تجلیل شد.

درخشش دانشجویان

گفتنی است دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران 11 تا 13 شهریو ماه جاری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد.