یکشنبه 29 مرداد 1396 1975

بر اهميت رعايت شاخص هاي محيط زيستي در ارزيابي دانشكده ها تاكيد شد

هشتمين نشست شوراي راهبردي مديريت سبز با حضور اعضاي اين شورا چهارم مردادماه برگزار شد.

بر اهميت رعايت شاخص هاي محيط زيستي در ارزيابي دانشكده ها تاكيد شد

هشتمين نشست شوراي راهبردي مديريت سبز با حضور اعضاي اين شورا چهارم مردادماه برگزار شد.
در اين نشست گزارش كميته تخصصي فرهنگي و آموزشي و كميته تخصصصي اصلاح الگوي مصرف ارائه شد.
در ابتدای این جلسه گزارشي از سوي دكتر پارسا مقدم در خصوص خرابي تاسيسات مكانيكي و الكترونيكي و ايرادات ساختمان دانشكده ها مطرح و مقرر شد موارد مطرح شده در اسرع وقت برطرف گردد.
مقرر شد در هر يك از ساختمان هاي دانشگاه يك نفر به عنوان بازرس و مسئول بررسي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي و ابنيه انتخاب و به دفتر فني معرفي شود تا گزارش خرابي تجهيزات ساختمان ها به طور دقيق به اطلاع كارشناسان این دفتر برسد.
قطع آبگرم مصرفي تمامي ساختمان هاي پرديس مركزي به جز سوله ورزش، استخر و آشپزخانه ها در فصل تابستان با اطلاع رساني قبلي و اقدام جهت فاز اول نصب كنتورهاي برق با در نظر گرفتن شرايط مناسب و سهولت در نصب، ارائه مكتوب دستورالعمل كميته پسماند با در نظر گرفتن شرايط اجرا و زمان بندي مناسب، برگزاري همايش يا گردهمايي با موضع مديريت سبز تا پايان سال 96 در سطح دانشگاه و انتخاب ساختمان مناسب به عنوان ساختمان سبز بر اساس جمع آوري ضابطه هاي لازم برای راه اندازی يك خانه سبز با مشورت دكتر پارسا مقدم از ديگر مصوبات نشست شوراي راهبردي مديريت سبز بود.
در اين نشست همچنين بر تشويق و ترغيب انجمن هاي علمي دانشجويي از سوي معاونت فرهنگي براي جذب دانشجويان به نهضت دانشگاه سبز تاكيد شد.
در پايان نشست مقرر گرديد شاخص هاي محيط زيستي شامل انرژي، آب،‌ پسماند و آلودگي هاي آب، هوا و خاك از سوي دبيرخانه شورا به صورت پيش نويس تهيه و با كنترل مسئولان كميته ها براي دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه جهت بهره برداري در ارزيابي دانشكده ها و ساير مراكز ارسال شود.