شنبه 28 مرداد 1396 1526

گزارشي از برنامه هاي واحد بين الملل دانشگاه در سال 96 ارائه شد

سی و چهارمین نشست شورای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه با حضور اعضاي اين شورا برگزار شد.

گزارشي از برنامه هاي واحد بين الملل دانشگاه در سال 96 ارائه شد

سی و چهارمین نشست شورای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه با حضور اعضاي اين شورا برگزار شد.
در ابتدای نشست دکتر شجاع الساداتی به توضیح رئوس برنامه سال 1396 واحد بین الملل پرداخت.
وي تدوین برنامه سالانه پردیس بین الملل برای افق 1404 در راستای برنامه راهبردی دانشگاه، بهینه سازی پورتال دانشگاه به منظور بین المللی سازی، برنامه شرکت در نمایشگاه ها و همایش های بین المللی مرتبط با اهداف و وظایف پردیس بین الملل و تهیه تقویم زمانی آن، برنامه برای ایجاد نظام انگیزشی، برگزاری مسابقه عکاسی و فیلم با هدف ارتقاء امور تبلیغاتی اعم از سخت افزاری یا نرم افزاری و همچنین معرفی بیشتر پردیس بین الملل، برنامه ریزی برای فراخوان جذب دانشجوی دکتری و پسا دکتری غیر ایرانی پس از اعلام آمادگی دانشکده ها، اقدام به منظور شروع همکاری با دانشگاه آنکارا، دانشگاه راپارین کردستان عراق و دانشگاه فنی خاورمیانه، پیشنهاد یک ساختار مناسب پاسخگو برای پردیس بین الملل و قراردادن موضوع بین المللی سازی دانشگاه در دستور کار شوراهای اصلی دانشگاه را از جمله رئوس برنامه هاي واحد بین الملل در سال 1396 عنوان كرد.
دکتر شجاع الساداتی بر اهميت ایجاد باور بین المللی شدن در دانشگاه به ویژه در اعضای هیات علمی و ایجاد زیرساخت های ضروری همچون پورتال انگلیسی مناسب تاكيد كرد.
وي در ادامه، گزارشی از همکاری و اعلام آمادگی دانشکده ها برای برگزاری دوره کارشناسی ارشد بین المللی ارائه نمود.
در ادامه موضوع ساخت فیلم دانشگاه برای عرصه بین المللی با حضور اصلانی مجری کار، مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.
وي دانشگاه را دارای سه جنبه تکنولوژی، کاربردی؛ هنری؛ و علوم انسانی دانست كه ساخت سه فیلم کوتاه برای هرکدام از بخش ها مناسب است. وي ساخت یک فیلم نیمه بلند 25 دقیقه ای به خصوص از روابط شاگردی استادی را مطرح نمود. فیلم های کوتاه نیز به سه زبان انگلیسی، فرانسه و عربی ساخته می شوند.
در ادامه، اعضاي شورا به ارائه پيشنهادهای خود در خصوص موضوع فوق پرداختند و در نهایت، دکتر احمدی 3 فاز اقدام جهت ساخت فیلم کوتاه، ساخت فیلم نیمه بلند، و ایجاد پایگاه علمی پژوهشی و فنی در دانشگاه را به سازنده فیلم پیشنهاد داد.
رييس دانشگاه همچنین مقرر نمود که دو فیلم کوتاه برای بخش شرقی و خاورمیانه و بخش غربی ساخته شود.