شنبه 31 تیر 1396 1530

عملكرد شورای ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشکده مهندسی شیمی

در نشست بيست و ششم تيرماه شوراي دانشگاه، گزارشي از عملكرد شورای ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشکده مهندسی شیمی ارائه شد.

عملكرد شورای ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشکده مهندسی شیمی

در نشست بيست و ششم تيرماه شوراي دانشگاه، گزارشي از عملكرد شورای ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشکده مهندسی شیمی ارائه شد.
در اين نشست دكتر رزاقي رييس دانشكده مهندسي شيمي اظهار داشت: هدف اين شورا نظارت بر حسن اجرا و ارتقاي كيفيت آموزشي و پژوهشي و پيشرفت هاي دانشكده است.
اين شورا از سال 91 در دانشكده تشكيل شد. اعضاي اتاق فكر اين شورا پيشنهادات لازم را به هيات رييسه دانشكده داده و هيات رييسه و مديران گروهها نظارت را انجام مي دهند و شوراي نظرات و ارزيابي تحليل هاي لازم را بر نتايج نظارت انجام مي دهد.
وي ادامه داد: در واقع سياست گذاري از سوي رياست دانشكده انجام مي شود. اهداف مشخص شده و بر اساس آن برنامه راهبردي دانشكده و گروهها تعيين مي گردد و در پايان هر سال گزارش عملكرد ها به هيات رييسه داده مي شود و وضعيت گروهها و دانشكده در شوراي ارزيابي تحليل و فراتحليل مي شود و براي بهبود وضعيت، راهكار داده شده و در نهايت گزارشي به هيات رييسه دانشكده ارائه مي شود كه اگر اين سيكل به خوبي انجام شود مي تواند نقاط ضعف را به خوبي شناسايي و برطرف كند. ما در سال 95 نيز سعي كرديم بر مبناي ارزيابي سال هاي 93 و 94 نقاط قوت و ضعف را تحليل كرده و راهكار ارائه دهيم.
دكتر رزاقي تصريح كرد: شاخص ها و اولويت هاي مورد ارزيابي تعيين و گام هايي كه بايد برداشته شود مشخص شده است. از جمله كاهش زمان تحصيل دانشجويان،‌ بهبود فرآيند تحصيل و روند اجراي رساله دكتري و تعيين نقش كميته راهبري،‌ ارتباط كيفيت آموزشي و كميت كلاس ها و بهينه سازي عملكرد آزمايشگاهها نيز صورت گرفت و پس از تصويب در شوراي تخصصي دانشكده اجرا شده است.
وي افزود: در سال 96 نيز علاوه بر اهدافي كه براي كيفيت آموزشي و پژوهشي معين شده بود، اهداف جديد براي دانشكده بر مبناي طرح تحول راهبردي تعيين شد كه از جمله آنها مي توان به بازنگري در دوره هاي آموزشي و تعيين پروپوزال هاي پژوهشي، توسعه فضاي مجازي، تقويت روابط بين الملل، تقويت خود اتكايي، تقويت فضاي فرهنگي و اجتماعي، مديريت زمان و افزايش بهره وري دانشجويان و ارتقاي كمي و كيفي گروه ها اشاره كرد.
رييس دانشكده مهندسي شيمي خاطر نشان كرد: در خصوص طرح تحول راهبردي دانشگاه بايد اتاق فكري در شوراي ارزيابي عملكرد هر دانشكده ايجاد شود تا در آن تحليل ها و فرا تحليل هاي لازم صورت گيرد و راهكارهاي بهبود وضعيت ارائه گردد.