چهارشنبه 28 تیر 1396 2014

آموزش تلفيقي و آموزش هاي بين رشته اي دو چالش مهم آينده آموزش عالي است

دكتر محمد تقي احمدي رييس دانشگاه در همایش برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی كه بيست و هشتم تير ماه در سالن شهيد چمران دانشگاه برگزار شد؛ دو چالش مهم آينده آموزش عالي در قرن بيست و يكم را آموزش تلفيقي و آموزش هاي بين رشته اي عنوان كرد.

آموزش تلفيقي و آموزش هاي بين رشته اي دو چالش مهم آينده آموزش عالي است

دكتر محمد تقي احمدي رييس دانشگاه در همایش برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی كه بيست و هشتم تير ماه در سالن شهيد چمران دانشگاه برگزار شد؛ دو چالش مهم آينده آموزش عالي در قرن بيست و يكم را آموزش تلفيقي و آموزش هاي بين رشته اي عنوان كرد.
رييس دانشگاه در اين مراسم ضمن معرفي كوتاهي از دانشگاه تربيت مدرس اظهار داشت: دانشگاه تربيت مدرس 148 گروه علمي و آموزشي و 320 رشته دارد و 725 عضو هيات علمي در اين دانشگاه مشغول به فعاليت هستند كه بيش از 400 نفر از آنان دانشيار و استاد تمام هستند. حدود 9000 دانشجو در دانشگاه مشغول به تحصيل هستند كه 3800 نفر از آنان در مقطع دكتري تحصيل مي كنند. طي 35 سالي كه از تاسيس دانشگاه تربيت مدرس مي گذرد حدود 32 هزار دانشجو از اين دانشگاه فارغ التحصيل شده اند. در دهه هاي 60 و 70 دانشگاه تربيت مدرس نقش كليدي در گشايش جبهه تحصيلات تكميلي در آموزش عالي كشور داشت و مسير را براي تربيت استادان مورد نياز دانشگاه ها باز نمود. امروز ديگر اين دانشگاه محور تربيت استاد نيست اما دوره هاي خاصي را براي اين موضوع برگزار مي كند.
وي افزود: در طرح راهبردي دانشگاه 4 محور اصلي ارتقاي كيفيت همه جانبه پژوهشي، تعامل بين رشته اي، گشايش روابط بين المللي و پايداري و خود اتكايي مورد توجه قرار گرفته است. اين دانشگاه در جايگاه دوم دانشگاه هاي جامع كشور از نظر توليد علم قرار دارد و در فناوري هاي همگرا (NBIC)  رتبه اول را دارا مي باشد
دكتر احمدي تصريح كرد: طي سال هاي گذشته در برنامه ريزي و گسترش آموزش عالي كشور، يك گسترش كمي بدون برنامه اي رخ داده است و در حال حاضر اصلاح كيفيت از نظر محتوا و نحوه برگزاري و گسترش دوره ها بسيار حائز اهميت بوده و مورد انتظار همه دانشگاهيان است.
وي با اشاره به چالش هاي آينده آموزش عالي گفت: دو چالش مهم آينده آموزش عالي در قرن 21، آموزش تلفيقي و آموزش هاي بين رشته اي است كه از جمله مسائل بسيار مهم و حساس به شمار مي رود و توسعه كشور در گروي تببين و ايجاد متدولوژي موثر بر طبق نيازهاي كشور در اين دو زمينه مي باشد.

همایش

وي افزود: اميدواريم با توجه معاونت آموزشي وزارت علوم و سياست هاي حاكم در آموزش عالي كشور، استقلال نسبي موثري را در زمينه برنامه ريزي آموزشي در دانشگاه هاي رتبه يك كشور داشته باشيم.

رييس دانشگاه تاكيد كرد: ما در برنامه ريزي ها بايد به روش هاي متكثر هم اعتماد كنيم و اگر همه با يك مكتب و با يك شكل و الگوي غير قابل انعطاف، برنامه ريزي آموزشي را انجام دهيم قطعا متضرر خواهيم شد. دانشگاه هاي بزرگ دنيا داراي ايده هاي متفاوت و متكثر هستند و اين امر در پيشبرد اهداف كيفي دانشگاه ها بسيار موثر است.
وي با تاكيد بر لزوم ايجاد پايگاه اطلاعاتي در آموزش عالي گفت: در حال حاضر وجود يك پايگاه اطلاعاتي موثر و متكي به واقعيت هاي جامعه از منظر نيازهاي رشته هاي تحصيلي، بازار كار، نياز هاي علمي و فناوري درون جامعه و توجه به عرضه و تقاضاي آموزش عالي بسيار لازم است تا كمك كند دانشگاه ها در آمايش رشته ها و محتواي برنامه ها نه به صورت پراكنده بلكه با استفاده از پايگاه ها اطلاعاتي قوي در هر رشته به شيوه درست و مناسب عمل نمايند.