چهارشنبه 14 تیر 1396 1603

دهمين جلسه مجمع عمومي شوراي صنفي اعضاي غير هيات علمي برگزار شد

دهمين جلسه مجمع عمومي شوراي صنفي اعضاي غير هيات علمي، سيزدهم تيرماه با حضور اعضاي مجمع نمايندگان و اعضاي شوراي مركزي برگزار شد.

دهمين جلسه مجمع عمومي شوراي صنفي اعضاي غير هيات علمي برگزار شد

دهمين جلسه مجمع عمومي شوراي صنفي اعضاي غير هيات علمي، سيزدهم تيرماه با حضور اعضاي مجمع نمايندگان و اعضاي شوراي مركزي برگزار شد.
در اين نشست با استعفاي دو نفر از اعضاي شوراي مركزي موافقت نشد و راي اكثريت اعضاي مجمع عمومي شوراي صنفي بر ابقاي آنان بود.
همچنين راي گيري براي انتخاب جايگزين يك عضو خارج شده از شوراي مركزي (به دليل بازنشستگي) صورت گرفت و در نهايت احمد ملائيان با اكثريت آرا به عنوان عضو اصلي شوراي مركزي انتخاب شد و آقايان حسين پور و عليزاده و خانم خزايي پور به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب شدند.
در اين نشست همچنيني گزارشي از فعاليت هاي شوراي مركزي صنفي ارائه شد و اعضاي شوراي صنفي به بيان نظرات و ديدگاه هاي خود پرداختند و خواستار تعامل بهتر و بيشتر مسئولان دانشگاه با اعضاي شوراي مركزي شدند.