یکشنبه 11 تیر 1396 5589

برگزاری بیست و نهمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه

بیست و نهمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه با موضوع "برون گرایی و حضور فعال دانشگاه در عرصه بین المللی" برگزار می شود.

برگزاری بیست و نهمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه

بیست و نهمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه با موضوع برون گرایی و حضور فعال دانشگاه در عرصه بین المللی برگزار می شود.
معاونت آموزشی دانشگاه، بیست و نهمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی را با موضوع برون گرایی و حضور فعال بین المللی روز دوشنبه نوزدهم تیر ماه جاری از ساعت 8:30 تا 13 در سالن اجتماعات شهید مطهری دانشگاه برگزار می کند.