چهارشنبه 24 خرداد 1396 2098

اساسنامه گروه پژوهشی اپتوالکترونیک و نانوفوتونیک

در نشست شوراي دانشگاه بيست و دوم خرداد ماه اساسنامه گروه پژوهشی اپتوالکترونیک و نانوفوتونیک (تقاضا محور) به تصويب رسيد.

اساسنامه گروه پژوهشی اپتوالکترونیک و نانوفوتونیک

در نشست شوراي دانشگاه بيست و دوم خرداد ماه اساسنامه گروه پژوهشی اپتوالکترونیک و نانوفوتونیک (تقاضا محور) به تصويب رسيد.
در اين نشست دكتر وحيد احمدي معاون پژوهشي و فناوری وزارت علوم و عضو هيات علمي دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر اساسنامه گروه پژوهشی اپتوالکترونیک و نانوفوتونیک (تقاضا محور) را مورد بررسی قرار داد.
وي اظهار داشت: بحث رشته اي و ميان رشته اي و فرا رشته اي به ويژه در حوزه پژوهش و فناوري بسيار حائز اهميت است. اپتيك و فوتونيك رشته اي است متشكل از مجموعه الكترونيك، اپتيك،‌ مهندسي شيمي،‌ مهندسي مواد،‌ مكانيك و فيزيك و به صورت يك ميان رشته اي مطرح است.
وي اشاره كرد: ما پروژه هاي بزرگ و مهم ملي درسطح كشور داشتيم از جمله ساخت ليزرهاي مخابراتي،‌ پروژه هاي دفاعي و صنعتي و سلول هاي خورشيدي نسل جديد كه با توجه به اين پروژه هاي مهم و بين رشته اي،‌ لزوم ايجاد گروه پژوهشي اپتوالکترونیک و نانوفوتونیک احساس شد .
وي افزود: توسعه و گسترش پژوهش در زمينه تفكر راهبردي و سياست هاي كلان ملي در زمينه اپتوالكترونيك و نانو فوتونيك، زمينه سازي مناسب براي ارتقاي فعاليت هاي پژوهشي مذكور و مرتبط، سازماندهي گروه تحقيقاتي در دانشگاه و گسترش پژوهش در افزاره هاي الكترونيكي و نوري ساخته شده در مقياس فناوري نانو از جمله اهداف ايجاد اين گروه پژوهشي مي باشد.
معاون پژوهشي وزير علوم تاكيد كرد: بررسي و شناسايي نيازهاي پژوهشي كشور در زمينه اپتوالکترونیک و نانوفوتونیک، برقراري و گسترش ارتباط ميان دانشگاه و صنعت، انجام طرح هاي مطالعاتي و پژوهش هاي كاربردي در زمينه هاي مرتبط با اهداف گروه، برگزاري دوره هاي پژوهشي كوتاه مدت و برگزاري سمينارها و كنفرانس ها و همكاري با موسسات پژوهشي و آموزشي و افراد حقيقي داخل و خارج از كشور براي ارتقاي كيفيت از جمله وظايف گروه پژوهشي اپتوالکترونیک و نانوفوتونیک مي باشد.
در ادامه رييس دانشگاه نيز با توضيحاتي درباره اين گروه پژوهشي گفت: اين گروه پژوهشي به صورت مجازي از نظر فضاي كالبدي و تشكيلاتي و به صورت تقاضا محور تشكيل مي شود و كوچكترين واحد پژوهشي در دنشگاه محسوب مي شود كه از پژوهشكده ها كوچكتر است و بودجه و امكانات خاصي از سوي دانشگاه براي آن ديده نمي شود و هويت و شخصيت حقوقي را به محققان ارائه خواهد داد تا بتوانند در تجاري سازي كار خود و جوابگويي به مشتريان به خوبي عمل كنند.
در ادامه پس از بحث و بررسي موضوع از سوي اعضاي شورا، اساسنامه گروه پژوهشی اپتوالکترونیک و نانوفوتونیک (تقاضا محور) با اكثريت آرا به تصويب رسيد.