شنبه 13 خرداد 1396 1786

شیوه نامه دوره کوتاه مدت تحقیقاتی خارج از کشور اعضای هیأت علمی به تصویب شورای دانشگاه رسید

در نشست اخیر شوراي دانشگاه، شیوه نامه دوره کوتاه مدت تحقیقاتی خارج از کشور اعضای هیأت علمی به تصويب رسيد.

شیوه نامه دوره کوتاه مدت تحقیقاتی خارج از کشور اعضای هیأت علمی به تصویب شورای دانشگاه رسید

در نشست اخیر شوراي دانشگاه، شیوه نامه دوره کوتاه مدت تحقیقاتی خارج از کشور اعضای هیأت علمی به تصويب رسيد.
در اين نشست دكتر ناصر خاجي مدير دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي اظهار داشت: به منظور ارتقاي سطح علمی اعضاي هیات علمی، کسب تجارب بین المللي و ارتقاي سطح بین المللی دانشگاه، شیوه نامه "دوره کوتاه مدت تحقیقاتی خارج از کشور اعضاي هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس" ارائه گرديد.
وي افزود: ایجاد فرصت براي انجام فعالیت هاي آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی مشترك با متخصصان و اعضاي هیات علمی دانشگاهها، مراکز پژوهشی، شرکتهاي صنعتی، فناوري و دانش بنیان در سطح بین المللی، تقویت مهارت در برقراري ارتباطات علمی در سطح بین المللی، آشنایی با محیط بین المللی و شرایط پژوهشی و علمی سایر دانشگاهها و مراکز پژوهشی بین المللی و توسعه و تقویت دانش کارآمد و روزآمد با استانداردهاي جهانی از جمله اهداف اين شيوه نامه مي باشد.
وي در خصوص شرایط متقاضیان گذراندن دوره گفت: عضو هیات علمی رسمی و پیمانی با دارا بودن حداقل مرتبه علمی استادیاري از شرايط متقاضيان گذراندن اين دوره است.
وي در ادامه در خصوص موضوع، مشخصات برنامه و شرایط دوره، روند ارائه و تصویب درخواست و نحوه ارائه دستاورد دوره مطالبي را عنوان كرد.
درادامه اعضاي شورا به بيان مطالبي همچون شفاف نبودن ميزان حق الزحمه اعضاي هيات علمي و حقوق و مزاياي آنان در اين طرح، ضرورت تسهيل اجراي اين طرح در فصل تابستان و تعطيلات، امكان تفويض اختيار براي كاهش بروكراسي از طريق معاونت پژوهشي،‌ تشريح مسائل آموزشي در طرح و تناقض ظاهري ميان تبصره 3 و ماده 3 در آن را مطرح كردند كه در نهايت شیوه نامه دوره کوتاه مدت تحقیقاتی خارج از کشور اعضای هیأت علمی به صورت كلي به تصویب رسید.