شنبه 16 اردیبهشت 1396 1827

شیوه نامه تبدیل تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی- پژوهشی به آموزشی

در نشست يازدهم ارديبهشت ماه شوراي دانشگاه ، شیوه نامه تبدیل تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی – پژوهشی به آموزشی به تصويب رسيد.

شیوه نامه تبدیل تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی- پژوهشی به آموزشی

در نشست يازدهم ارديبهشت ماه شوراي دانشگاه ، شیوه نامه تبدیل تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی – پژوهشی به آموزشی به تصويب رسيد.
دكتر جلالي معاون آموزشي دانشگاه با توضيحاتي در خصوص اين شيوه نامه اظهار داشت: در اجرای ماده 25 آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد مصوب شورای عالی برنامه¬ریزی، این شیوه نامه با هدف حفظ کیفیت آموزشی در دانشگاه تربیت مدرس، به منظور تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان از شیوه آموزشی- پژوهشی به آموزشی تنظیم شده و برای دانشجویان کلیه دوره ها براساس ضوابط آموزشی قابل اجرا است.
وي در خصوص شرایط بررسی درخواست دانشجو گفت: بر اساس اين شيوه نامه دانشجو باید واحدهای آموزشی دو نیمسال تحصیلی (حداقل 16 واحد) دوره خود را اخذ کرده باشد و میانگین کل نمرات گذرانده شده 16 و یا از میانگین معدل دروس آموزشی 3 دوره ما -قبل دانشجویان پذیرفته شده همان دوره/رشته کمتر نباشد.
همچنين دانشجو بايد دلایل موجه و مستند مبنی بر ضرورت تبدیل شیوه آموزشی _ پژوهشی به شیوه آموزشی که به تایید گروه تخصصی رسیده باشد را ارایه نمايد و دانشجو هیچگونه منع آموزشی (از قبیل مشروطی، اخراجی ، اتمام سنوات تحصیلی) نداشته باشد.
وي خاطر نشان كرد: دانشجو بايد در زمان مقرر درخواست خود را ارائه نموده باشد و حداکثر زمان درخواست تغییر شیوه آموزشی پایان نیمسال دوم و قبل از تصویب پروپوزال پایان نامه می باشد.
در ادامه نشست، اعضاي شورا به بحث و بررسي در خصوص موضوع فوق پرداختند.
دكتر جلالي نيز تاكيد كرد: دانشگاه تربيت مدرس جزء بهترين دانشگاههاي كشور است و لزوما هر فردي كه وارد اين دانشگاه مي شود استحقاق كسب مدرك از اين دانشگاه را ندارد و ما بايد اجازه ندهیم هر دانشجويي كه بن بست رسيده و فاقد صلاحيت هاي لازم مي باشد از اين شيوه نامه استفاده كرده و مدرك خود را دريافت كند.
پس از سخنان دكتر جلالي تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی- پژوهشی به آموزشی با شرط حداقل ميانگين معدل 16 به راي گذاشته شد كه آراي لازم را براي تصويب كسب نكرد.
در ادامه موضوع تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی- پژوهشی به آموزشی بدون رعايت شرط معدل و با نظر و صلاحديد گروه با اكثريت آرا به تصويب رسيد.