دوشنبه 13 خرداد 1398 1293

مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه پیرامون نحوه استفاده از خطوط تلفن ابلاغ شد

بر اساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، از این پس کلیه خطوط صفر آزاد حوزه های کارمندی بسته می شود و فقط حوزه ریاست، دفاتر معاونین دانشگاه و رؤسای دانشکده ها، مراکز پژوهشی و مدیران میانی و رؤسای ادارات مجاز هستند صفر آزاد داشته باشند.

مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه پیرامون نحوه استفاده از خطوط تلفن ابلاغ شد

به دنبال ارائه گزارش معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه در خصوص مبالغ بسیار بالای هزینه کرد خطوط تلفن دانشگاه در ماه های اخیر، بر اساس ردیف "2"مصوبه 29 اردیبهشت 98 هیأت رئیسه دانشگاه مقرر شد، کلیه خطوط صفر آزاد حوزه های کارمندی مسدود و در مرحله نخست فقط حوزه ریاست، دفاتر معاونین دانشگاه و رؤسای دانشکده ها، مراکز پژوهشی و مدیران میانی و رؤسای ادارات مجاز به استفاده از این سرویس هستند.
بر اساس این مصوبه مقرر گردید معاونت پشتیبانی گزارش مستمر برای تمامی شماره های دانشگاه ارائه دهد و میزان هزینه های آن ها را پیگیری نماید. معاون پشتیبانی همچنین مجاز است برای شماره تلفن های غیر مدیریتی و غیر ضروری دانشگاه مانند سال های گذشته قبض صادر و هزینه مکالمه را از افراد دریافت کند.