یکشنبه 12 خرداد 1398 845

نامگذاری مجموعه های ورزشی دانشگاه

بر اساس ردیف "6" مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، مجموعه های ورزشی به نام "مجموعه ورزشی شماره یک" و مجموعه ورزشی شماره دو" نامگذاری شدند.

نامگذاری مجموعه های ورزشی دانشگاه

در چهارمین جلسه کارگروه نام گذاری ساختمان ها و معابر اصلی دانشگاه که 17 اردیبهشت برگزار شد، پیشنهاد نام گذاری مجموعه های ورزشی دانشگاه به نام مجموعه ورزشی شماره یک و مجموعه ورزشی شماره دو مطرح و بررسی شد و در نهایت هیأت رئیسه دانشگاه در نشست 29 اردیبهشت با این پیشنهاد موافقت کرد.