چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 390

پروانه ها میهمان دانشگاه شدند

از چند روز قبل، هزاران‌ پروانه روانه دانشگاه شده‌اند. گونه هایی که باعث ایجاد صحنه هایی جذاب برای دانشگاهیان شده اند.

این پروانه‌ها از گونه Vanessa cardui هستند که زمستان معتدل در افزایش جمعیت آنها بسیار تأثیرگذار است؛ دوره مهاجرت این پروانه‌ها کوتاه است؛ این گونه، مهاجر تهران به حساب نمی‌آید، بلکه بومی اطراف تهران است.
به گفته حشره شناسان، این گونه پروانه از بیش از ۴۰ گونه گیاه تغذیه می‌کند و طول عمر آنها در حد یکی، دو ماه است؛ در صورتی که هوا خیلی گرم نشود، ممکن است حدود سه ماه دیگر نیز شاهد ظهور یک موج دیگر از این پروانه‌ها باشیم.
این پروانه‌ها هیچ آسیبی برای محیط زیست ندارند و در نهایت غذای پرندگان می‌شوند.
فیلم زیر گوشه هایی از حضور زیبای میهمانان ناخوانده دانشگاه را به نمایش می گذارد.