دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 713

گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی میزبان اساتید دانشگاه پیتست رومانی

دو تن از اساتید دانشگاه پیتست رومانی ضمن بازدید از دانشکده کشاورزی در نشستی با حضور اساتید گروه حشره شناسی، زمینه های همکاری مشترک و تبادل دانشجو را بررسی کردند.

گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی میزبان اساتید دانشگاه پیتست رومانی

در این بازدید یک روزه، پس از ارائه سخنرانی علمی با موضوع:
Harmful and beneficial entomofauna in the Romanian vineyards مسائل مربوط به آفات در ایران، نیز مورد بحث قرار گرفت. در ادامه هیأت رومانیایی از فضاهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و آزمایشگاه های گروه حشره شناسی و بیماری شناسی گیاهی بازدید و در خصوص زمینه های فعالیت و پروژه های تحقیقاتی اساتید گروه های مرتبط گفتگو کرد.
در این نشست موضوعاتی همچون تبادل دانشجو، تعریف پروژه ها و سایر فعالیت های پژوهشی مشترک نیز به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.