یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 548

تغییر نام سالن پلاتوی سنگ دانشگاه به نام دکتر محمدرضا خاکی

در نشست کارگروه نام گذاری ساختمان ها و معابر اصلی دانشگاه که هفتم اردیبهشت ماه برگزار شد؛ تغییر نام سالن پلاتوی سنگ دانشگاه به نام دکتر محمدرضا خاکی به تصویب رسید.

تغییر نام سالن پلاتوی سنگ دانشگاه به نام دکتر محمدرضا خاکی

در این جلسه درخواست دانشکده هنر و معماری مبنی بر تغییر نام سالن پلاتوی سنگ به نام دکتر محمد رضا خاکی استاد برجسته و باسابقه گروه کارگردانی و بازیگری مطرح و پس از بررسی با توجه به مصوبه هیات رییسه دانشکده هنر و مصوبه گروه کارگردانی و بازیگری به تصویب رسید. این مصوبه می بایست به تایید هیات رییسه دانشگاه نیز برسد.
گفتنی است گسترش فرهنگ عمومی در دانشگاه با نامگذاری های متناسب، تدوین الگوی یکپارچه اصولی جهت نام گذاری در دانشگاه، بزرگداشت مفاخر و دانشمندان و شخصیت های برجسته علمی کشور و جهان از اهداف کارگروه نام گذاری ساختمان ها و معابر اصلی دانشگاه می باشد.