چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 498

دعوت به همکاری روابط عمومی در قالب کار دانشجویی

روابط عمومی دانشگاه از دانشجویان خوش فکر و هنرمند در قالب کار دانشجویی دعوت به همکاری می کند.

دعوت به همکاری روابط عمومی در قالب کار دانشجویی

روابط عمومی دانشگاه از دانشجویان رشته های سینما و هنرهای نمایشی و گرافیک در قالب کار دانشجویی دعوت به همکاری می کند.
دانشجویان دکتری یا کارشناسی ارشد سینما و هنرهای نمایشی و دانشجویان کارشناسی ارشد گرافیک که تمایل به همکاری با روابط عمومی دانشگاه را دارند می توانند شرح حال و نمونه کار خود را به رایانامه prtmu@modares.ac.ir ارسال نمایند.