دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 780

برگزاری نمایشگاه علمی عمومی در دانشگاه

در راستای اجرای طرح تحول راهبردی، "نمایشگاه علمی عمومی" یازدهم اردیبهشت در دانشگاه برگزار می شود.

برگزاری نمایشگاه علمی عمومی در دانشگاه

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در جهت اجرای یکی از بسته های موفقیت موج ششم طرح تحول راهبردی آن معاونت با عنوان " طراحی مدل آگاهی بخشی عمومی و ترویج علم به عمومی جامعه (تحقق دانشگاه جامعه محور) " نمایشگاه علمی عمومی را برگزار می کند.
این نمایشگاه از ساعت 13 تا 18 روز چهارشنبه 11 اردیبهشت در فضای مقابل ساختمان شکرانه دایر است.