شنبه 7 اردیبهشت 1398 579

ارزیابی سن تندرستی کارکنان دانشگاه در مرکز مشاوره ورزشی

ارزیابی سن تندرستی کارکنان دانشگاه از 7 اردیبهشت تا 31 تیر در مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی انجام می شود.

ارزیابی سن تندرستی کارکنان دانشگاه در مرکز مشاوره ورزشی

در راستای طرح تحول راهبردی دانشگاه، معاونت دانشجویی برنامه ارزیابی سن تندرستی (Fitness age) اعضای هیأت علمی و کلیه کارکنان دانشگاه را در مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی برگزار می کند.
ارزیابی سن تندرستی از 7 اردیبهشت تا 31 تیرماه طبق برنامه زمانبندی شده برای آقایان در روزهای زوج و برای بانوان در روزهای فرد (یک شنبه و سه شنبه) از ساعت 9 تا 14 در محل مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی (جنب ساختمان خوارزمی) برگزار می شود. مراجعه کنندگان برای تعیین وقت ارزیابی با شماره 4293 تماس بگیرند.