دوشنبه 27 اسفند 1397 975

انتخابات دوره سوم اعضای شورای صنفی کارکنان دانشگاه برگزار شد

انتخابات دوره سوم اعضای شورای صنفی کارکنان دانشگاه برگزار و اعضای شورای مرکزی و مجمع عمومی برگزیده شدند.

انتخابات دوره سوم اعضای شورای صنفی کارکنان دانشگاه برگزار شد

در این انتخابات احمد ملائیان (رییس شورای مرکزی(،فریبا حیدری (نایب رییس شورای مرکزی(، طیبه حیاتی (دبیر شورای مرکزی(، یوسف سنایی، محمد یوسفی، مهرداد اسمعیلی و جعفر گودرزی به عنوان اعضای شورای مرکزی و میثم سهیلی (رییس مجمع عمومی(، حسین پلمه (نایب رییس مجمع عمومی( و مرتضی سوری (دبیر مجمع عمومی( نیز به عنوان اعضای مجمع عمومی انتخاب شدند.