یکشنبه 19 اسفند 1397 603

پاکسازی محیطی دانشگاه

کارگروه فرهنگی اجتماعی دانشکده علوم پزشکی با هدف اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست اقدام به پاکسازی بخشی از محیط دانشگاه می کند.

پاکسازی محیطی دانشگاه

طرفداران و فعالان پاکیزگی محیط زیست دانشگاه روز سه شنبه بیست و یکم اسفندماه از ساعت ۹ تا ۹:۳۰ خیابان ها، اماکن، و فضاهای سبز دانشگاه حدفاصل ساختمان های پزشکی ۱ تا پزشکی ۵ را برای ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست اقدام به جمع آوری زباله می کنند.