متن کامل خبر


 
هجدهمین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد

خلاصه خبر: در راستای تولید و اشاعه محتوا علمی و اطلاعات معتبر، گزارش تخصصی شماره 18 "دیده بانی علمی کووید ۱۹" در حوزه های غیر پزشکی منتشر شد.

این گزارش با عنوان "پروتئین ها و عملکرد آن ها در بیماری کووید 19" توسط دکتر خسرو خواجه، دکتر بهاره دبیرمنش و دکتر پریسا نصرالهی (محقق پسا دکتری) از دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر حسن جلیلی از دانشگاه تهران تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت.
این گزارش به بررسی ژنوم و پروتئین های کد شده ویروس، عملکرد پروتئین های غیرساختاری و عملکرد پروتئین های ساختاری می پردازد.

مشاهده گزارش های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"

21 اردیبهشت 1399 / تعداد نمایش : 72