متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه آموزشی بیوشیمی منصوب و مدیران گروه های آموزشی حشره شناسی و بهداشت باروری و مامائی در سمت خود ابقا شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر بهاره دبیرمنش با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه بیوشیمی دانشکده علوم زیستی منصوب و دکتر حمیدرضا حاجی قنبر با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی و دکتر لیدا مقدم با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه بهداشت باروری و مامائی دانشکده علوم پزشکی در سمت خود ابقا شدند.
رییس دانشگاه همچنین در نامه ای جداگانه از دکتر صادق حسن نیاء مدیر پیشین گروه بیوشیمی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

23 بهمن 1398 / تعداد نمایش : 392