متن کامل خبر


 
گزارش فعالیت های دانشکده فنی و مهندسی در راستای تقویت سرمایه های اجتماعی

خلاصه خبر: در نشست چهاردهم بهمن ماه شورای دانشگاه ،گزارشی از فعالیت های دانشکده فنی و مهندسی در خصوص «تقویت سرمایه های اجتماعی و افزایش امید دانشجویان» و «اثربخشی آموزش» از سوی رییس دانشکده ‌ارائه شد.

دکتر عبدالله زاده رییس دانشکده فنی و مهندسی در این باره اظهار داشت: طی دو سال اخیر در دانشکده سعی کردیم توجه بیشتری به گروه ها صورت گیرد و فعالیت های دانشکده بیشتر گروه محور باشد که در این راستا باید جهت گیری راهبردی و اقدامات مستمر تعریف شود و همه همسو در یک جهت حرکت کنیم تا بتوانیم جهت درست را به دانشجویان نشان دهیم.
وی با اشاره به برگزاری 4 مجمع دانشکده طی یک سال گذشته گفت: این 4 مجمع تحت عناوین برنامه های تحول و بهبود عملکرد گروه‌ها و دانشکده، افزایش سرمایه‌های اجتماعی و امید در دانشکده فنی و مهندسی،‌ بازاریابی پژوهش و افزایش اثربخشی آموزش برگزار شد.
رییس دانشکده فنی و مهندسی با توضیحاتی در خصوص افزايش سرمايه هاي اجتماعي و امید در دانشکده فنی و مهندسی تصریح کرد: سرمایه اجتماعی از سرمایه های غیرمستقیم کشور است که مجموعه ای از هنجارها در اجتماع و اعتماد بين مردم و توانایی همکاری آنها برای رسیدن به یک هدف مشترک را شامل می شود. افزایش سرمایه اجتماعی و امید بسیار حائز اهمیت است و مرحله نخست افزایش سرمايه اجتماعي و امید؛ تقویت روابط اجتماعی با ایجاد اعتماد متقابل بین دانشجویان و اساتید و کارکنان است.
وی در ادامه به برخی از راهکارهای ارائه شده از سوی گروه های دانشکده در زمینه افزایش سرمایه اجتماعی پرداخت و تقويت انجمن‌هاي علمي دانشجويي، مشاركت و راه اندازي جشن‌ها به مناسبت‌هاي ملي و مذهبي، افزايش ارتباط اجتماعي و روابط صميمانه بين اساتيد و دانشجويان در جلسات كلاسي و هفتگي، عدم تحميل پروژه ها و تكاليفي بيش از حد تحمل به دانشجويان، استفاده از تجربيات دانشجويان از فرصت‌هاي مطالعاتي، شناسايي مشكلات جسمي و روحي دانشجويان و كمك به حل مشكلات آ‌‌ن‌ها، انگیزه ‌بخشی اساتید به دانشجويان، تعامل مناسب، عدم تبعيض، ایجاد اعتماد و انگيزه، توسعه خلاقيت‌هاي دانشجويي، سوق‌دهي پروژه هاي دانشجويان به سمت بازاريابي و درآمدزايي، بازنگري درس‌هاي آموزشي، تشويق اساتيد و دانشجويان به شركت در برنامه هاي فرهنگي و ورزش، بازديدهاي علمي، افزايش انگيزه در دانشجويان دكتري حداقل با صحبت كردن و القای اميدواری،‌ گسترش آموزش در راستاي بازار كار، ترغيب و تشويق اساتيد و دانشجويان به كار گروهي، ارتباط مستمر با دانش آموختگان،‌ برگزاري جلسات با صنعت با هدف اشتغال دانشجويان،‌ صرف شام گروهي و برگزاري جلسات، تقويت خدمات رفاهي دانشگاه براي دانشجويان و اساتيد، بهبود وضعيت بوفه و ايجاد جايگاه مناسب براي دور هم بودن،كاهش مصرف‌گرايي، ايجاد انگيزه، نشاط و روحيه در دانشجويان و القاي ارزشمند بودن به دانشجويان را از جمله برخی از راهکارها در این زمینه عنوان کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به محورهای افزايش اثربخشي آموزش اشاره کرد و روش تدريس، كاربردي كردن دروس، به روز رساني سرفصل هاي دروس و روش ارزشيابي تدريس توسط دانشجويان را از جمله این محورها برشمرد.

16 بهمن 1398 / تعداد نمایش : 182