متن کامل خبر


 
انتصاب مدیر مسئول، سردبیر و اعضاء هیأت تحریریه فصلنامه "مدرس حقوق کیفری و جرم شناسی"

خلاصه خبر: از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، مدیر مسئول، سردبیر و اعضاء هیأت تحریریه فصلنامه "مدرس حقوق کیفری و جرم شناسی" منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر مرتضی شهبازی نیا به مدت 5 سال به عنوان مدیر مسئول، دکتر محمدجعفر حبیب زاده به مدت 2 سال به عنوان سردبیر و دکتر محمد آشوری(عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)، دکتر ابوالفتح خالقی(عضو هیأت علمی دانشگاه قم)، دکتر محمد علی اردبیلی(عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر جلیل امیری(عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)، دکتر رحیم نوبهار(عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر محمدجعفر حبیب زاده (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر محمد فرجیها(عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر محسن عینی(عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی)، دکتر محمد عیسائی تفرشی(عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر داوود فیرحی(عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)، دکتر عادل ساریخانی(عضو هیأت علمی دانشگاه قم)، دکتر علی خالقی(عضو هیأت علمی دانشگاه تهران) و دکتر ابراهیم بیگ زاده (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نیز به مدت 4 سال به عنوان عضو هیأت تحریریه فصلنامه مدرس حقوق کیفری و جرم شناسی منصوب شدند.

2 آذر 1398 / تعداد نمایش : 223