متن کامل خبر


 
سردبیر مجله "آمایش سیاسی فضا" منصوب شد

خلاصه خبر: دکتر محمدرضا حافظ نیا از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به‌ عنوان سردبیر مجله " آمایش سیاسی فضا" منصوب شد.

در حکم دکتر حافظ نیا آمده است: "بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه و به استناد مادۀ 10 آیین‌نامه نحوۀ انتشار مجلات علمی ـ تخصصی دانشگاه، به ‌عنوان سردبیر مجله آمایش سیاسی فضا منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.
نشریه برنامه‌ریزی و آمایش فضا یکی از نشریات انتشارات دانشگاه تربیت مدرس است که تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیات تحریریه منتشر می شود.
برنامه ریزی فضایی بمنظور دستیابی به فضای زیست بهینه و توسعۀ متوازن و پایدار آن و نیز استقرار منطقی و سیستماتیک گروه های انسانی، فعالیت ها و نهادهای فیزیکی و کالبدی در فضا، بعد چهارم و متعین فرآیند برنامه ریزی های توسعه اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی یک کشور را تشکیل می دهد که در وظیفه علم جغرافیا و جغرافی دانان است.
تخصّصی شدن مجلّه علوم انسانی – برنامه ریزی و آمایش فضا و تمرکز محتوائی و موضوعی آن بر بعد کاربردی علوم جغرافیائی گامی است در این راستا، تا بتواند در کنار سایر مجلات تخصّصی جغرافیا که علم و معرفت بنیادی و کاربردی علوم جغرافیائی را توأمان در کشور منتشر می کنند، بطور خاص به انتشار تولیدات علمی جغرافیا در بعد کاربردی آن بپردازد.
از اینرو قلمرو موضوعی این مجلّه را انتشار آن دسته از مقالات علمی و پژوهشی در علوم جغرافیائی تشکیل می دهد که بر موضوعات برنامه ریزی های فضایی – مکانی با هدف دستیابی به آمایش یا ساخت بهین فضای جغرافیائی به عنوان زیستگاه انسان ها، در قلمروهای محلی، ناحیه ای، منطقه ای، ملی، فراملی ، بین المللی و جهانی مدل ها، تکنیک ها و روش های برنامه ریزی فضائی؛ برنامه ریزی منطقه ای، برنامه ریزی های شهری، روستایی و عشایری؛ مدل ها و روش های آمایش فضا و مکان؛ ساماندهی سیاسی فضا، آمایش دفاعی – امنیتی، برنامه ریزی های فضایی فرهنگی و گردشگری، برنامه ریزی مخاطرات محیطی و نظایر آن تمرکز و تأکید می کند.

8 مهر 1398 / تعداد نمایش : 459