متن کامل خبر


 
بررسی فلوچارت مسیر بکارگیری نخبگان تخصصی در ششمین جلسه کارگروه جذب

خلاصه خبر: در ششمین جلسه کارگروه جذب نخبگان تخصصی که هفتم اسفند با حضور دکتر سمنانیان و اعضای کارگروه برگزار شد، دستورالعمل عضویت هیأت علمی وابسته بین المللی در دانشگاه تربیت مدرس و فلوچارت مسیر بکارگیری نخبگان تخصصی مطرح و مورد بحث و تبادل نظر اعضای کارگروه قرار گرفت.

در این نشست دستورالعمل عضویت هیأت علمی وابسته بین المللی در دانشگاه تربیت مدرس موضوع ماده 119 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر اعضای کارگروه مقرر شد، موارد تناقض در شیوه نامه های مرتبط موجود توسط دکتر مولی تهیه و برای تصمیم گیری نهایی به رییس دانشگاه گزارش شود.
در ادامه جلسه فلوچارت مسیر بکارگیری نخبگان تخصصی (طراحی شده توسط دکتر مولی) و فلوچارت پیشنهادی (اصلاح و تغییر در فلوچارت دکتر مولی) مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دکتر سمنانیان و دکتر مولی نقاط قوت و ضعف فلورچارت را در نظر گرفته و در نشست آتی نتایج بررسی خود را اعلام کنند.
در ششمین جلسه کارگروه جذب نخبگان تخصصی همچنین مقرر شد کلیه ی اعضای کارگروه پیشنهادات خود در خصوص بسته تشویقی اعضای وابسته و غیر وابسته را به دبیرخانه جذب نخبگان ارائه نمایند.

27 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 969