En
 • دکتری (1384)

  ویروس شناسی پزشکی

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی‌ارشد (1378)

  ویروس شناسی

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی (1375)

  زیست شناسی - میکروبیولوژی

  ،

 • كاربرد نانوبیوفناوری های نوین در هدف گیری (targeting) و ژن درمانی با كمك ویروس ها
 • روش های مولكولی در زمینه تشخیص ،درمان و بیماریهای ویروسی

داده ای یافت نشد

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • MS.c.

  آزمایشگاه کشت بافت

 • Ph.D.

  بیوانفورماتیک

 • MS.c.

  تکنولوژی اطلاع رسانی (IT)

 • MS.c.

  سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

 • MS.c.

  سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی

 • Ph.D.

  فناوری اطلاعات درپرستاری

 • Ph.D.

  مباحث خاص در ویروس شناسی

 • MS.c.

  ویروس شناسی سیستماتیک 1

 • Ph.D.

  ویروس شناسی سیستماتیک پیشرفته 2

 • MS.c.

  ویروس شناسی عملی 1

 • Ph.D.

  ویروس شناسی عملی 2

 • Ph.D.

  ویروس شناسی عمومی پیشرفته

 • مدیر گروه آموزشی ویروس شناسی
 • مدیر مرکز رایانه و اطلاع رسانی
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است