En
 • دکتری (1373)

  آموزش بهداشت

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی‌ارشد (1367)

  جامعه شناسی

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی (1359)

  جامعه شناسی

  دانشگاه تهران، ایران

 • مدلهای آموزش بهداشت
 • بهداشت زنان و پیشگیری از سرطان پستان

داده ای یافت نشد

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • Ph.D.

  آموزش بهداشت و توسعه اقتصادی اجتماعی

 • Ph.D.

  ارتقاء سلامت اجتماع محور

 • Ph.D.

  ارتقاء سلامت و پیشگیری از رفتارهای پرخطر

 • MS.c.

  پویایی گروه

 • MS.c.

  تکنولوژی و روش های آموزشی

 • Ph.D.

  تکنولوژی و روشهای آموزشی

 • Ph.D.

  جامعه شناسی ایران و ویژگیهای فرهنگی آن

 • MS.c.

  جامعه شناسی بهداشتی پزشکی

 • Ph.D.

  جامعه شناسی رفتار

 • MS.c.

  جامعه شناسی سلامت

 • Ph.D.

  سمینار آموزش بهداشت

 • Ph.D.

  سمینار مسائل آموزش بهداشت و چگونگی تعیین استراتژی مناسب برا ی حل مسائل

 • MS.c.

  کارآموزی

 • Ph.D.

  کارورزی

 • Ph.D.

  نقش آموزش بهداشت در رابطه با توسعه اجتماعی اقتصادی

 • رئیس مرکز تحقیقات چابهار
 • عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشکده علوم پزشکی
 • مدیر گروه آموزش بهداشت
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است