En
 • دکتری (1362)

  ژنتیک انسانی

  نیوکاسل، انگلستان

 • روشهای مولکولی در تشخیص بیماری های ژنتیکی و سرطان ها
 • ژن درمانی در بیماریهای ژنتیکی و سرطان ها

داده ای یافت نشد

ارتباط

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • Ph.D.

  پزشکی مولکولی پیشرفته

 • Ph.D.

  ژنتیک انسانی

 • Ph.D.

  ژنتیک ایمنی پیشرفته

 • Ph.D.

  ژنتیک بیوشیمیایی انسانی

 • Ph.D.

  ژنتیک پزشکی (1)

 • Ph.D.

  ژنتیک پزشکی (2)

 • Ph.D.

  ژنتیک جمعیت

 • Ph.D.

  ژنتیک جمعیت پیشرفته

 • Ph.D.

  ژنتیک سرطان (2)

 • Ph.D.

  ژنتیک سرطان پیشرفته

 • Ph.D.

  ژنتیک سیتوپلاسمی و سوماتیکی

 • Ph.D.

  ژنتیک مولکولی پیشرفته

 • Ph.D.

  سیتوژنتیک (2)

 • Ph.D.

  کارورزی تخصصی بیمارستانی

 • Ph.D.

  مشاوره ژنتیک

 • Ph.D.

  مهندسی ژنتیک (2)

 • Ph.D.

  مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی پیشرفته

  داده ای یافت نشد
  داده ای یافت نشد
  داده ای یافت نشد
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است