En
 • دکتری (1380)

  پرستاری

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1369)

  پرستاری

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • کارشناسی (1366)

  پرستاری

  علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

 • مراقبت کل نگر و مشارکتی در حفظ سلامت و کنترل بیماریهای مزمن
 • طراحی، توسعه و ارزشیابی نظریه ها و مدلهای مراقبتی کل نگر و مشارکتی
 • • توسعه مراقبت معنوی

عیسی محمدی

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • MS.c.

  پرستاری داخلی و جراحی (2)

 • MS.c.

  روش تحقیق ، آشنائی بامنابع ووسایل و وسایل وابزار ت

 • Ph.D.

  روش شناسی تحقیقات درپرستاری

 • Ph.D.

  روشهای نوین تدریس و تدریس بالینی

 • Ph.D.

  سمینار مطالعات مستقل در موضوعات بهداشتی

 • MS.c.

  سمینارمسائل پرستاری (خدمات وآموزش )

 • Ph.D.

  فلسفه ، نظریه های پرستاری و نظریه پردازی

 • MS.c.

  کلیات پزشکی

 • MS.c.

  کلیات و اصطلاحات پزشکی

 • Ph.D.

  نقد پژوهش های کمی وکیفی درپرستاری

 • رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس1392/7/20 لغایت 1397/10/26
 • معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس / 1382 لغایت 1384
 • مدیر گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
 • محقق برتر - رتبه سوم کمیته توانبخشی و پیراپزشکی، دوازدهمین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی، ایران - وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سال ١٣٨۵.
 • محقق برتر - رتبه سوم کمیته بالینی، بیست و دومین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی، ایران - وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سال 1395.

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است