En
 • دکتری (1376)

  آموزش بهداشت

  تربیت مدرس، تهران، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1366)

  پرستاری بهداشت جامعه

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • سبک زندگی
 • کیفیت زندگی

دکتر فضل اله غفرانی پور استاد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشگاه تربیت مدرس است. تمرکز تحقیق وی کاربرد نظریه والگو در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، سبک زندگی، رفتار بهداشتی و کیفیت زندگی است. او بیش از 200 مقاله در مجلات و 5 کتاب در مورد بهداشت، آموزش بهداشت و ارتقای سالمت نوشته است. او مدرس کارشناسی ارشد و دکتری در چندین دانشگاه در ایران و داوربیش از 40 مجله، هیئت تحریریه 5 مجله و سردبیر مجله انگلیسی زبان آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت است و تاکنون راهنمایی و مشاوره 59 کارشناسی ارشد و دکترا را به عهده داشته است.

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • MS.c.

  آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (1)

 • MS.c.

  آموزش بهداشت وارتقای سلامت (2)

 • MS.c.

  اصول فلسفه آموزش بهداشت

 • Ph.D.

  اصول و فلسفه آموزش بهداشت

 • Ph.D.

  الگوهای مطالعه رفتار درآموزش بهداشت

 • Ph.D.

  تئوریها و الگوهای مطالعه رفتار (1)

 • Ph.D.

  تئوریها والگوهای مطالعه رفتار(2)

 • Ph.D.

  سمینار آموزش بهداشت

 • MS.c.

  سنجش و اندازه گیری

 • MS.c.

  سیستم های اطلاع رسانی بهداشتی

 • Ph.D.

  سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

 • MS.c.

  کلیات و اصطلاحات پزشکی

 • Ph.D.

  نظریه ها و الگوهای آموزش بهداشت و ارتقا، سلامت 2

 • Ph.D.

  نظریه ها و الگوهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1

 • Ph.D.

  نقش آموزش بهداشت در پیشگیری ازبیماریها

 • مدیر گروه آموزش بهداشت
 • دبیر شورا
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است