فیزیولوژی


 

فیزیولوژی، مطالعه نحوه كاركرد بدن است. دستگاه‌های مختلف بدن از جمله دستگاه‌های عصبی، دستگاه قلب و عروق، دستگاه تنفس، دستگاه كلیه و دفع مواد سمی بدن، دستگاه گوارش، دستگاه غدد درون‌ریز و دستگاه تولیدمثل مورد مطالعه این علم است. این مطالعه از سطوح مولكولی و سلولی تا سطح بدن كامل انسان را در برمی‌گیرد.
فعالیت‌های آموزشی گروه در چهارچوب دو برنامه کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی و دکتری PhD فیزیولوژی انجام می‌پذیرد. هر دو دوره دارای سه نیمسال دروس تئوری می‌باشد. پس از طی دوره فوق دانشجویان کارشناسی‌ارشد به مدت یکسال و دانشجویان دکتری به مدت حداقل دو و نیم سال پایان‌نامه و یا رساله خود را می‌گذرانند. گروه با کمک مراکز دانشگاهی همکار، کارگاه‌های آموزشی داخلی و بین‌المللی برگزار می‌نماید.

در دپارتمان فیزیولوژی تحقیقات فیزیولوژی از سطح مولکولی تا سطوح سلولی و سیستمی در جریان است. از بین مباحث مختلف بیشترین میزان تحقیقات متوجه سیستم عصبی با موضوعات درد، شکل پذیری سیناپسی، صرع، اعتیاد، ام.اس. و سیستم قلب و گردش خون با موضوعات ایسکمی و دیابت می‌باشد. اکثر پژوهش‌های گروه در چهارچوب پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی و به‌صورت بین آزمایشگاهی انجام می‌گیرد.