فیزیک پزشکی


 

فیزیک پزشکی شاخه‌ای از فیزیک بوده که موضوع آن کاربرد فیزیک در تشخیص و درمان پزشکی است. فیزیک پزشکی را می‌توان در دو شاخه کلی پرتوهای یونیزان و غیریونیزان تقسیم کرد. در این گروه هر دو شاخه، هر یک در دو گرایش دایر می‌باشد.

bullet پرتوهای غیریونیزان

  • تأثیر امواج الکترومغناطیس و میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی: مطالعات در این شاخه در سطح سلول و موجودات زنده و همچنین مدل‌سازی ریاضی صورت می‌گیرد.
  • امواج فراصوت: در این گرایش تأثیر کاربردهای تشخیصی (تصویربرداری) و اثرات درمانی امواج فراصوت مورد مطالعه قرار می‌گیرد. عمده مطالعات این گرایش بر روی موجودات زنده انجام می‌شود.

bullet پرتوهای یونیزان

  • رادیوتراپی و دزیمتری: این گرایش متمرکز بر محاسبه انرژی جذب شده از پرتوها در بافت‌های زنده برای مقاصد حفاظتی و درمانی است. در این گرایش محاسبه دز دریافتی به صورت عملی و شبیه‌سازی مونت کارلو انجام می‌شود.
  • پزشکی هسته‌ای: این گرایش به طور کلی بر کاربردهای تشخیصی (تصویربرداری) و درمانی مواد رادیو ایزوتوپ در پزشکی تمرکز دارد. مطالعات در این زمینه به صورت عملی و شبیه‌سازی مونت کارلو انجام می‌شود.

آموزش دانشگاه تربیت مدرس اولین دانشگاه در تأسیس دوره‌های دکتری و کارشناسی‌ارشد فیزیک پزشکی در ایران است. دوره کارشناسی‌ارشد فیزیک پزشکی در سال 1362 دایر گردید. دانشجویان در آذر ماه نیمسال اول تحصیل موظف به انتخاب استاد راهنما با تأیید نهایی شورای گروه می‌باشند. طول مدت تحصیل در این دوره 2 سال است که به مدت 6 ماه قابل تمدید است. دوره دکتری فیزیک پزشکی در سال 1368 دایر گردید. این دوره در حال حاضر شامل گذراندن حداقل 24 واحد درسی و 24 واحد رساله است. تعیین استاد راهنما در ابتدای ورود انجام می‌شود. طول مدت تحصیل در این رشته حداقل سه سال و نیم و حداکثر پنج سال است.

پژوهش از ارکان اساسی در دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری می‌باشد. با عنایت خداوند و کوشش همکاران، این گروه در حال حاضر یکی از دانشگاه‌های پیشرو در تحقیقات فیزیک پزشکی کشور است و سالانه بیش از 30 مقاله علمی در مجلات معتبر به چاپ می‌رساند. یکی از مهمترین علت‌های این موفقیت وسواس و موشکافی در تصویب رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد دانشجویان است. تمامی فارغ التحصیلان دکتری این گروه به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه‌های داخل کشور و پژوهشگر در دانشگاه آمریکا و اروپا مشغول کار هستند.