شنبه 18 اسفند 1397 561

شیوه نامه جدید پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان تصویب شد

شیوه نامه جدید پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در نشست 13 اسفند ماه شورای دانشگاه تصویب شد.

شیوه نامه جدید پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان تصویب شد

دکتر کلباسی معاون آموزشی دانشگاه در خصوص شیوه نامه جدید پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان توضیحاتی را عنوان کرد.
وی گفت: این شیوه نامه حدود سه سال قبل تصویب شد و پس از 3 سال ما این شیوه نامه را بازبینی کردیم و در شورای مدیران طرح و در شورای آموزشی و هیات ریسه دانشگاه به تصویب رسید.
وی در خصوص تغییرات شیوه نامه جدید تصریح کرد: در شرایط بررسی درخواست پذیرش داوطلبان، دانشگاه های نوع 3 حذف شدند و فقط دانش آموختگان دانشگاه های نوع 1 و 2 می توانند درخواست پذیرش داشته باشند.
معاون آموزشی دانشگاه افزود: در جداول آموزشی و پژوهشی و مصاحبه نیز تغییراتی صورت گرفت و با افزایش تعداد آیتم ها، مسیر امتیازدهی به صورت بازتری صورت می گیرد. همچنین در آیین نامه جدید، شرط داشتن کسب نمره زبان حذف شده است و دانشجو یک ترم فرصت دارد تا نمره زبان مورد قبول دانشگاه را کسب کند.