یکشنبه 29 آذر 1394 2197

امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه گنبد کاووس

دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه گنبد کاووس به منظور ایجاد و گسترش زمینه های همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی جهت رفع نیازهای موجود در صنایع کشور، تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه گنبد کاووس به منظور ایجاد و گسترش زمینه های همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی جهت رفع نیازهای موجود در صنایع کشور، تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه گنبد کاووس

بر اساس تفاهم نامه امضاء شده، محورهای همکاری شامل: همکاری در اجرای پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز دو دانشگاه، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، برگزاری همایش های ملی و بین المللی و کارگاه های آموزشی و سخنرانی های علمی مشترک و حمایت مشترک از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی می باشد. گفتنی است تفاهم نامه همکاری دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه گنبد کاووس در 8 ماده تنظیم و مدت اعتبار آن از زمان امضاء و مبادله، پنج سال تعيين گردیده است.