یکشنبه 29 آذر 1394 1804

راه اندازی رشته مهندسی بافت مقطع دکتری در دانشگاه

رشته مهندسی بافت در مقطع دکتری تخصصی در دانشکده علوم پزشکی راه اندازی می شود.

راه اندازی رشته مهندسی بافت مقطع دکتری در دانشگاه

رشته مهندسی بافت در مقطع دکتری تخصصی در دانشکده علوم پزشکی راه اندازی می شود.

شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دویست و پنجاهمین جلسه خود که روز یکشنبه یکم آذر ماه سال جاری تشکیل شد، با ایجاد رشته مهندسی بافت مقطع دکتری تخصصی (Ph.D.) با ظرفیت پذیرش 3 دانشجو برای یک دوره در دانشگاه تربیت مدرس موافقت کرد.