دوشنبه 24 دی 1397 258

نشست دبیران شورای نظارت و ارزیابی دانشکده ها برگزار شد

جلسه دبیران شورای نظارت و ارزیابی دانشکده ها با حضور رییس دانشگاه نوزدهم دی ماه در سالن شورا برگزار شد.

نشست دبیران شورای نظارت و ارزیابی دانشکده ها برگزار شد

در این نشست دکتر احمدی رییس دانشگاه،‌ شورای نظارت و ارزیابی را به عنوان دیده بان دانشکده در یافتن نقاطی که نیاز به بهبود و اصلاح دارد بیان و این امر را مکمل ایجاد انگیزه برای افکار نو و مشوقی برای انجام کارهای جدید در دانشکده عنوان کرد.
رییس دانشگاه، با تاکید بر نقش شورای نظارت دانشکده ها به عنوان اتاق فکر و ایده پردازی در دانشکده ، اجرای ایده ها را به حوزه اجرایی دانشکده ها مرتبط دانست.
در این جلسه دکتر نهاوندی رییس دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه ، گزارشی از اقدامات دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه ازجمله ارزیابی درونی گروه های آموزشی، ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی دانشکده ها ، ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی و ارزیابی طرح تحول راهبردی را ارایه نمود.
سپس دکتر صادق نژاد دبیر شورای نظارت و ارزیابی دانشکده مهندسی شیمی مدل انجام چرخه بهبود مستمر در دانشکده مهندسی شیمی را بیان نموده و در ادامه دبیران شورای نظارت دانشکده ها به ارائه فعالیتهای انجام شده در دانشکده و ارائه نقطه نظرات شورا پرداختند.
گفتنی است این جلسه طی چند سال گذشته به منظور تبادل نظر و هماهنگی شورای نظارت و ارزیابی دانشکده ها به میزبانی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار می شود.