شنبه 24 شهریور 1397 816

اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

دانشجویانی که به دلیل نقص پرونده آموزشی انتخاب واحد ننموده اند، برای رفع نقص پرونده آموزشی اقدام نمایند تا در بازه زمانی 10 الی 11 مهر ماه برابر ضوابط انتخاب واحد خود را انجام دهند.

اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

بر اساس اطلاعیه مدیریت آموزشی دانشگاه، آن دسته از دانشجویانی که به دلیل نقص پرونده آموزشی (از قبیل: عدم وصول تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع قبل، انجام ندادن تمدید تحصیلی، عدم ارایه نامه موافقت با ادامه تحصیل، عدم ارایه نمره قبولی زبان ، مشکل در قرارداد آموزشی ویا دلایل دیگر) انتخاب واحد ننموده اند باید پس از تکمیل پرونده آموزشی در بازه زمانی 11- 10 مهرماه برابر ضوابط انتخاب واحد خود را انجام دهند .
با توجه به این که تاریخ انتخاب واحد با تاخیر بعد از شروع کلاسهای نیمسال اول می باشد این گروه از دانشجویان نیز باید همانند سایر دانشجویان از ابتدای نیمسال تحصیلی در کلاسهای مربوط شرکت نمایند درغیر این صورت غیبت غیرموجه برای ایشان منظور خواهد شد.