شنبه 20 مرداد 1397 1123

31 شهریور ماه آغاز کلاس های نیمسال اول سال تحصيلي 98-1397

بر اساس تقويم آموزشی سال تحصيلي 98-97، مصوب جلسه اول خردادماه شوراي آموزشي دانشگاه ، آغاز کلاس های نیمسال اول 31 شهریور ماه می باشد.

31 شهریور ماه آغاز کلاس های نیمسال اول سال تحصيلي 98-1397

بر اساس این تقویم، اخذ برنامه های درسی و تاریخ امتحانات از گروههای آموزشی و ثبت در سامانه گلستان در نیمسال دوم 3 تا 21 آذرماه خواهد بود.
انتخاب واحد نیمسال اول برای دانشجویان دکتری 7 -3 شهریورماه و برای دانشجویان کارشناسی ارشد 7-5شهریورماه و در نیمسال دوم در تاریخ 19 -15 دی ماه انجام می شود.
شروع كلاس ها در نیمسال اول31شهریورماه و در نیمسال دوم 23 بهمن ماه، حذف و تعويض دروس در نیمسال اول16-15 مهرماه و در نیمسال دوم 6-5 اسفندماه می باشد.
پايان كلاس ها در نیمسال اول 19 دی ماه و در نیمسال دوم 22خرداد ماه ، ارزشیابی دروس در نیمسال اول12-1دی ماه و در نیمسال دوم20-4 خردادماه، امتحانات دروس مدرسي در نیمسال اول27-22 دی ماه و در نیمسال دوم30-25 خرداد ماه و امتحانات دروس تخصصي در نیمسال اول29 دی ماه تا 11 بهمن ماه و در نیمسال دوم 13-1 تیرماه می باشد.
همچنین ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان توسط استاد درس در نیمسال اول 22 دی ماه تا 18 بهمن ماه و در نیمسال دوم 25 خرداد ماه تا20 تیرماه می باشد.
مهلت اعتراض دانشجویان در نیمسال اول23-19 بهمن ماه و در نیمسال دوم 25-21 تیرماه و ثبت نهایی نمرات و قفل توسط استاد درس در نیمسال اول 29-24 بهمن ماه و در نیمسال دوم31-26 تیرماه می باشد.
شایان ذکر است كليه دانشجويان تا زمانيكه از پايان نامه/رساله خود دفاع نكرده (شيوه آموزشي – پژوهشي) و يا دروس ايشان به اتمام نرسيده است (شيوه آموزشي) طبق برنامه زمانبندي فوق موظف به انجام كامل مراحل انتخاب واحد الكترونيكي مي باشند بديهي است در صورت عدم انتخاب واحد در تاريخ اعلام شده مطابق ضوابط آموزشي با آنها رفتار خواهد شد.
با توجه به این که تایید انتخاب واحد دانشجو به صورت سیستمی انجام می شود و امکان تغییر دروس در خارج از بازه زمانی حذف و تعویض وجود ندارد ، عواقب اخذ/حذف اشتباه درس به عهده دانشجو خواهد بود.در صورت لزوم قبل از انتخاب واحد ، دانشجو بایستی با مدیر محترم گروه آموزشی مربوط هماهنگی لازم را به عمل آورد.
حداقل و حداکثر تعداد واحد انتخابی (بدون دروس جبرانی و مدرسی) در مقطع کارشناسی ارشد8 و 14 واحد و در مقطع دکتری 6 و 10 واحد می باشد.
در تقویم دانشگاهی حذف تکدرس پیش بینی نشده است لذا پس از پایان مهلت حذف و تعویض امکان حذف درس وجود ندارد. همچنین کلاسهایی كه از نظر تعداد دانشجو به حد نصاب نرسد، تشکیل نخواهد شد.
کلیه دانشجویان موظفند در هر نیمسال تحصیلی در مهلت تعیین شده درتقویم آموزشی انتخاب واح نمایند در غیر این صورت بر اساس شیوه نامه مصوب دانشگاه مشمول پرداخت مبلغ سیصد وپنجاه هزار ریال برای عدم انتخاب واحد تا تاریخ شروع کلاس و مبلغ هفتصد وپنجاه هزار ریال جهت عدم انتخاب واحد تا زمان حذف و تعویض دروس خواهند شد.
انتخاب واحد دانشجویان در فاصله زمانی بعد از حذف و تعویض امکانپذیر نبوده و در آن نیمسال مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات تحصیلی منظور خواهد شد .
دانشجویانی که در زمان مقرر در این تقویم ، ارزشیابی آموزشی دروس اخذ شده خود را انجام نداده باشند مجاز به شرکت درامتحانات پایان ترم نخواهند بود.