شنبه 20 مرداد 1397 614

پیشخوان خدمت در سامانه گلستان -آموزش راه اندازی شد

اتوماسیون فرایندهای آموزشی دانشگاه در سامانه گلستان(پیشخوان خدمت) انجام شد.

پیشخوان خدمت در سامانه گلستان -آموزش راه اندازی شد

دانشگاه تربیت مدرس در راستای تحقق طرح تحول راهبردی و تسهیل و روان سازی قوانین و مقررات و هم راستایی با شعار دولت الکترونیک، اقدام به اتوماسیون پاره ای از فرایندهای دانشگاهی نموده است که در آینده نزدیک شاهد اجرایی شدن آنها خواهیم بود.
در این راستا در خواست صدور کارت دانشجویی درخواست مرخصی تحصیلی، درخواست انصراف از تحصیل، درخواست تمدید تحصیلی از تاریخ شانزدهم تیر ماه از طریق سامانه گلستان قابل بهره برداری گردیده است و دانشجویان از طریق مراجعه به سامانه و بر اساس دستورالعمل مربوطه می توانند در خواست های خود را ثبت و تا مرحله صدور کارت پیگیری نمایند. اتوماسیون سایر فرایندهای پیش بینی شده متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید.