شنبه 23 تیر 1397 822

برگزاری مصاحبه آزمون دکتری رشته های علوم پزشکی در دانشگاه

مصاحبه حضوری داوطلبان ورود به مقطع دکتری رشته های علوم پزشکی دانشگاه در حال برگزاری است.

برگزاری مصاحبه آزمون دکتری رشته های علوم پزشکی در دانشگاه

مرحله دوم (مصاحبه) آزمون دکتری تخصصی (PH.D) برای رشته های علوم پایه پزشکی طی روزهای چهارشنبه 20 و شنبه 23 تیرماه برگزار شد.
در گروه رشته‌های علوم پایه پزشکی مصاحبه در قالب چند ایستگاه مجزا (شامل تسلط بر پایان نامه مقطع قبلی و مقاله مستخرج از آن، جستجوی منابع علمی، توانایی ارائه مطالب علمی، تسلط بر زبان انگلیسـی و موضـوعات تخصصی رشته) پیش بینی شده است. در هریک از ایستگاه‌های مصاحبه، راهنمای ایسـتگاه در اختیار داوطلب قرار می گیرد و پس از حضور داوطلب در هر ایستگاه در زمان تعیین شده (در حدود 10 دقیقـه) اعضای هیات علمی ممتحن با استفاده از چک لیست های موجود برای هر ایستگاه، به ارزیابی داوطلبان می پردازند.
بر اساس مصوبه نوزدهمین جلسه شورای علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، از سال تحصیلی 97-96 و بـه بعد قبولی نهایی در آزمون منوط به کسب حد نصاب حداقل 30 درصد از کل نمره آزمون مصاحبه، بـا رعایـت سـایر شرایط و مقررات است.
در این دوره ارائه پایان نامه در زمان مصاحبه الزامی است و داوطلبان می بایست یک نسخه از پایـان نامه خود و دانشجویان ترم آخر نیز پایان نامه دفاع شده یا آماده دفاع خود را در اختیار گروه مصاحبه کننده قرار دهند. عدم ارائه پایان نامـه موجـب کسـرامتیاز مربوط به این بخش می شود.