سه‌شنبه 5 تیر 1397 1404

اطلاعیه تمدید سنوات مازاد تحصیلی دانشجویان دکتری ورودی مهرماه1392

اطلاعیه تمدید سنوات مازاد تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری ورودی مهرماه سال 1392، از سوی معاونت آموزشی دانشگاه ابلاغ شد.

اطلاعیه تمدید سنوات مازاد تحصیلی دانشجویان دکتری ورودی مهرماه1392

بر اساس مصوبه شماره 426 نهم خرداد ماه 97 کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه، در صورتی که دانشجویان مقطع دکتری ورودی مهر ماه 1392 بر اساس شیوه نامه تمدید تحصیلی مصوب شورای آموزشی دانشگاه در تاریخ مقرر موفق به دفاع از رساله خود نشده و یا نمی شوند؛ مقرر شد این دانشجویان فرم تکمیل شده کمیسیون موارد خاص و تقاضای کتبی خود مبنی بر تمدید مازاد تحصیلی در قالب مفاد شیوه نامه افزایش سنوات مازاد بر مدت مجاز تحصیلی مصوب 19/10/1389 هیات رییسه دانشگاه را حداکثر تا تاریخ 15/7/1397 به مدیریت آموزشی دانشگاه تحویل دهند.
در صورت عدم ارسال فرم های کمیسیون تا تاریخ مذکور به آن مدیریت، حکم قطع ارتباط تحصیلی دانشجو با دانشگاه صادر می شود.
لذا دانشجویان مذکور در صورتی که تاکنون از رساله خود دفاع ننموده اند و متقاضی تمدید تحصیلی برای دفاع از رساله حداکثر تا 30/8/1397 می باشند، ضروری است قبل از انقضای تاریخ مقرر ( 5/7/1397) نسبت به تکمیل فرم کمیسیون موارد خاص اقدام نموده و جهت ارسال آن به مدیرت آموزشی دانشگاه تحویل آموزش دانشکده نمایند.