یکشنبه 27 خرداد 1397 888

"بنیاد خیریّن مدرّس" برای ساخت خوابگاه و توسعه کتابخانه مرکزی دانشگاه، افراد خیر را به مشارکت دعوت می کند

"بنیاد غیر دولتی خیریّن مدرّس" برای ساخت خوابگاه بناری و سه طبقه ی فوقانی کتابخانه مرکزی دانشگاه افرادخیّر را به مشارکت دعوت می کند.

این بنیاد همچنین پکیج های 10 تا 50 نفره کمک هزینه زندگی دانشجویان هرکدام به مبلغ 200 هزار تومان بصورت ماهیانه را تنظیم و جهت معرفی به خیّرین ( اعضای هیأت علمی) اقدام می کند.
گفتنی است سومین جلسه اجرایی هیأت مدیره بنیاد غیر دولتی خیریّن مدرّس 22 خردادماه جاری برگزار شد.