شنبه 19 خرداد 1397 1742

تقويم آموزشی سال تحصيلي 98-97 دانشگاه اعلام شد

تقويم آموزشی سال تحصيلي 98-97، مصوب جلسه اول خردادماه شوراي آموزشي دانشگاه اعلام شد.

تقويم آموزشی سال تحصيلي 98-97 دانشگاه اعلام شد

بر اساس این تقویم، اخذ برنامه های درسی و تاریخ امتحانات از گروههای آموزشی و ثبت در سامانه گلستاندر نیمسال اول20 -2 تیرماه و در نیم سال دوم 21-3 آذرماه خواهد بود.
انتخاب واحد نیم سال اول برای دانشجویان دکتری 7 -3 شهریورماه و برای دانشجویان کارشناسی ارشد 7-5 شهریورماه و در نیم سال دوم در تاریخ 19 -15 دی ماه انجام می شود.
شروع كلاس ها در نیم سال اول31 شهریورماه و در نیمسال دوم 23 بهمن ماه، حذف و تعويض دروس در نیمسال اول16-15 مهرماه و در نیم سال دوم6-5 اسفندماه می باشد.
پايان كلاس ها در نیم سال اول 19 دی ماه و در نیمسال دوم 22خرداد ماه، ارزشیابی دروس در نیم سال اول 12-1 دی ماه و در نیمسال دوم 20-4 خردادماه، امتحانات دروس مدرسي در نیم سال اول 27-22 دی ماه و در نیم سال دوم 30- 25 خرداد ماه و امتحانات دروس تخصصي در نیم سال اول29 دی ماه تا 11 بهمن ماه و در نیم سال دوم 13-1 تیرماه می باشد.
همچنین ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان توسط استاد درس در نیم سال اول 22 دی ماه تا 18 بهمن ماه و در نیم سال دوم 25 خرداد ماه تا20 تیرماه می باشد.
مهلت اعتراض دانشجویان در نیم سال اول23- 19 بهمن ماه و در نیم سال دوم 25-21 تیرماه و ثبت نهایی نمرات و قفل توسط استاد درس در نیم سال اول 29-24 بهمن ماه و در نیم سال دوم 31-26 تیرماه می باشد.
شایان ذکر است كليه دانشجويان تا زماني كه از پايان نامه/رساله خود دفاع نكرده (شيوه آموزشي – پژوهشي) و يا دروس آنان به اتمام نرسيده است (شيوه آموزشي) طبق برنامه زمان بندي فوق موظف به انجام كامل مراحل انتخاب واحد الكترونيكي مي باشند. بديهي استدر صورت عدم انتخاب واحد در تاريخ اعلام شده مطابق ضوابط آموزشي با آنها رفتار خواهد شد.
با توجه به این که تایید انتخاب واحد دانشجو به صورت سیستمی انجام می شود و امکان تغییر دروس در خارج از بازه زمانی حذف و تعویض وجود ندارد ، عواقب اخذ/حذف اشتباه درس به عهده دانشجو خواهد بود. در صورت لزوم قبل از انتخاب واحد، دانشجو بایستی با مدیر گروه آموزشی هماهنگی لازم را به عمل آورد.
حداقل و حداکثر تعداد واحد انتخابی(بدون دروس جبرانی و مدرسی) در مقطع کارشناسی ارشد 8 و 14 واحد و در مقطع دکتری 6 و 10 واحد می باشد.
در تقویم دانشگاهی حذف تک درس پیش بینی نشده است، لذا پس از پایان مهلت حذف و تعویض امکان حذف درس وجود ندارد. همچنین کلاس هایی كه از نظر تعداد دانشجو به حد نصاب نرسد، تشکیل نخواهد شد.
کلیه دانشجویان موظفند در هر نیم سال تحصیلی در مهلت تعیین شده در تقویم آموزشی انتخاب واحد نمایند، در غیر این صورت بر اساس شیوه نامه مصوب دانشگاه مشمول پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال برای عدم انتخاب واحد تا تاریخ شروع کلاس و مبلغ هفتصد و نجاه هزار ریال جهت عدم انتخاب واحد تا زمان حذف و تعویض دروس خواهند شد.
انتخاب واحد دانشجویان در فاصله زمانی بعد از حذف و تعویض امکان پذیر نبوده و در آن نیم سال مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات تحصیلی منظور خواهد شد .
دانشجویانی که در زمان مقرر در این تقویم، ارزشیابی آموزشی دروس اخذ شده خود را انجام نداده باشند مجاز به شرکت در امتحانات پایان ترم نخواهند بود.