چهارشنبه 2 خرداد 1397 332

سخنرانی آموزشی استاد بازنشسته دانشگاه وین در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

Roland Albert استاد بازنشسته دانشگاه وین، 22 اردیبهشت ماه در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی سخنرانی کرد.

سخنرانی آموزشی استاد بازنشسته دانشگاه وین در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

استاد بازنشسته رشته اکوفیزیولوژی گیاهی دانشگاه وین در سالن سخنرانی دانشکده منابع طبیعی، سخنرانی آموزشی با موضوع سازگاری گیاهان به شوری و خشکی ارائه نمود.
در این سخنرانی جنبه های مختلفی از سازگاری گیاهان در شرایط سخت محیطی با ارائه مثال هایی از بیابان های آفریقا، ایران و نیز اراضی شور در اروپا بیان شد.
وی با دعوت دکتر مهدی عابدی عضو هیات علمی گره مرتعداری در دانشکده حضور یافته بود و در زمان حضور خود در دانشکده، مذاکراتی برای برگزاری بازدیدهای مشترک دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس با دانشگاه وین در سال آینده انجام دادند.
وی همچنین با همراهی همکاران گروه جنگلداری دانشکده از جنگل های هیرکانی و پروژه ها و نیز آزمایشگاه های دانشکده بازدید بعمل آورد.