چهارشنبه 2 خرداد 1397 939

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه در میان مراکز بهداشت و درمان نمونه دانشجویی قرار گرفت

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تربیت مدرس در میان مراکز بهداشت و درمان نمونه دانشگاه های کشور در سال 96 قرار گرفت.

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه در میان مراکز بهداشت و درمان نمونه دانشجویی قرار گرفت

در ششمین گردهمایی روسای مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های سراسر کشور که به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد، مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های منتخب در سه سطح «برتر »، «نمونه» و «فعال» معرفی شدند. بر اساس ارزیابی صورت گرفته مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مرکز نمونه معرفی و از دکتر منصوری (رییس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه) تقدیر شد.
گفتنی است در این ارزیابی ۴ دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان و صنعتی سهند تبریزبه عنوان مراکز بهداشت و درمان «برتر»، ۴ دانشگاه تبریز، شیراز، تربیت مدرس و فسا به عنوان مراکز بهداشت و درمان «نمونه» و ۴ دانشگاه فردوسی مشهد، محقق اردبیلی، ولیعصر رفسنجان و هنر اسلامی تبریز به عنوان مراکز بهداشت و درمان «فعال» معرفی شدند.