چهارشنبه 2 خرداد 1397 1724

راه اندازی دو گروه "انرژی های تجدیدپذیر" و "بیوسنسور" در دانشگاه

در جلسه ی 26 اردیبهشت ماه شورای راهبردی دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای که با حضور دکتر احمدی رییس دانشگاه برگزارگردید، راه اندازی دوگروه میان رشته ای "انرژی های تجدیدپذیر" و "بیوسنسور" در این دانشکده تصویب شد.

راه اندازی دو گروه

در راستای حرکت دانشگاه تربیت مدرس به سمت دانشگاه های نسل سوم، همچنین بر اساس اهداف طرح تحول راهبردی و نقش کلیدی دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای در این زمینه، راه اندازی دو گروه میان رشته ای انرژی های تجدید پذیر و سنسور و بیوسنسور با مشخص شدن اعضای اصلی در شورای راهبردی این دانشکده تصویب شد.
بر اساس مصوبات جلسه شورای راهبردی مقرر شد؛ فعالیت این گروه در خصوص ایجاد زمینه های لازم جهت طرح و اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی با همکاری اساتید و دانشجویان علاقه مند از رشته ها و دانشکده های مرتبط با این برنامه ها آغاز گردد.
گفتنی است در راستای حمایت از برنامه های میا ن رشته ای، مشوق های مالی و حمایت های ویژه برای برنامه هایی که در این گروه ها طرح و اجرا می گردند در نظر گرفته شده است.