دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 2500

مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه در خصوص ساعت کاری ماه مبارک رمضان و تعطیلات مرداد ماه

مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه در خصوص ساعت کاری ماه مبارک رمضان و تعطیلات مرداد ماه اعلام شد.

مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه در خصوص ساعت کاری ماه مبارک رمضان و تعطیلات مرداد ماه

بر اساس ردیف «2» مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ 23/2/97 و با توجه به نامه شورای صنفی کارکنان غیر هیأت علمی در خصوص بررسی پیشنهاد کاهش ساعات کار برای ماه مبارک رمضان و تعطیلات مرداد و پس از بحث و بررسی موضوع مقرر شد؛ ساعت کار در ماه مبارک رمضان به صورت عادی و مطابق روال ماه های دیگر سال ‏باشد.
تعطیلات مرداد ماه برای همکاران هیأت علمی و غیرهیأت علمی و شرکت های خدماتی تابعه دانشگاه عیناً مطابق بخشنامه معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه اقدام خواهد شد.
بر اساس این بخشنامه اعضای هیات علمی دانشگاه با توجه به ماده 81 آیین نامه استخدامی لازم است مانده مرخصی خود تا سقف سی روز را در مرداد ماه استفاده نمایند.
اعضای غیر هیات علمی دانشگاه (رسمی، پیمانی و قراردادی) نیز که با موافقت مسئول واحد مربوط در فاصله 6/5/97 لغایت 30/5/97 از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند به ازای هر 2 روز مرخصی استحقاقی استفاده شده از یک روز مرخصی فوق العاده تا سقف شش روز بهره مند خواهند شد.
چنانچه با تشخیص مسئول ذی ربط ، حضور برخی از همکاران غیر هیات علمی دانشگاه در فاصله زمانی فوق ضروری باشد ، استفاده از امتیاز مرخصی فوق العاده به ازای استفاده از مرخصی استحقاقی و با همین نسبت تا پایان شهریور ماه سالجاری امکان پذیر خواهد بود. مرخصی فوق العاده قابل ذخیره و بازخرید نمی باشد.
لازم به ذکر است اسامی همکارانی که حضور آن ها در دانشگاه در فاصله زمانی مذکور ضروری است با دلایل توجیهی برای حضور هر فرد، همراه با برنامه حضور آنان در مرداد ماه و با تایید مسئول ذیربط، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 6/4/97 برای بررسی و تایید هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه اعلام شود.
پرسنل تحت پوشش شرکت های طرف قرارداد دانشگاه در صورت موافقت مسئول واحد محل خدمت و مسئول شرکت ذیربط می تواند در فاصله زمانی مذکور از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند.
گفتنی است در تاریخ یاد شده، دانشگاه اضافه کار پرداخت نخواهد کرد. در صورت ضرورت و با درخواست مسئول واحد مربوط و تایید هیات اجرایی منابع انسانی صرفا تا 2 ساعت اضافه کار محاسبه خواهد شد.