یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 859

تصویب راه اندازی دوره کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

در نشست شورای دانشگاه دهم اردیبهشت ماه، راه اندازی دوره کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی با اکثریت آرا به تصویب رسید.

تصویب راه اندازی دوره کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

در این نشست دکتر مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری دانشگاه توسعه پژوهش های کاربردی در جهت سیاست گذاری اجتماعی، نیاز کشور به پژوهشگران و متخصصین در حوزه علوم اجتماعی در کنار متفکران نظریه پرداز در این حوزه و همسویی و انطباق تخصص های اعضای گروه جامعه شناسی با برنامه درسی و سرفصل های رشته پژوهش اجتماعی را از دلایل توجیهی این رشته عنوان کرد.
وی در ادامه در خصوص اعضای هیات علمی مدرس رشته، رشته های دایر در گروه، وضعیت برنامه درسی پیشنهادی رشته، سابقه رشته در دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاه ها و طرح موضوع در کمیسیون جامع آموزشی توضیحاتی را بیان نمود.
در ادامه پس از بحث و بررسی موضوع از سوی اعضای شورا و بیان برخی از شروط از جمله استفاده از دانشکده های مرجع در ارائه برخی از دروس، راه اندازی دوره کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی با اکثریت آرا به تصویب رسید.