یکشنبه 8 بهمن 1396 419

نخستین دانش آموخته دوره دکتری آموزش زبان روسی دانشگاه از رساله خود دفاع کرد

محسن خادمی مقدم به عنوان نخستین دانش آموخته دوره دکتری آموزش زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس از رساله خود دفاع کرد.

نخستین دانش آموخته دوره دکتری آموزش زبان روسی دانشگاه از رساله خود دفاع کرد

اولین رساله دفاع شده دوره دکتری آموزش زبان روسی متعلق به محسن خادمی دانشجوی ورودی بهمن 92 با عنوان تحلیل خطاهای رایج فارسی زبانان در کاربرد افعال انعکاسی روسی با راهنمایی دکتر محمد رضا محمدی و دومین رساله دفاع شده دوره دکتری آموزش ربان روسی متعلق به فضه نظری دانشجوی ورودی مهر 93 با عنوان بررسی هدایت نحوی کلمات هم خانواده ی رایج در زبان روسی و معادل آنها در زبان فارسی در مقطع کارشناسی با راهنمایی دکتر مریلا احمدی می باشد که پیش از موعد و در ترم هفتم دفاع شد.
گفتنی است گروه زبان روسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه از سال 1392 به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری در گرایش آموزش زبان روسی اقدام کرد.